NHỮNG ĐỨA CON BÁN TRÚ                           Ảnh Phạm Hương                                              Tháng 10 năm 2019